If you want to place an order and your adress is outside of Europe,

please write via the contact box :-)

Regulamin Sklepu Internetowego HUZAR Exhaust

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem http://huzarexhaust.eu/ prowadzony jest przez  A-Z Moto Hus Zbigniew, Błażowa Dolna 207, 36-030 Błażowa, Nip 813-184-86-40, Regon 180117260, e-mail biuro@huzarexhaust.eu , nr telefonu +48 693 322 013.

Numer rachunku bankowego:

Bank Pocztowy 65 1320 1537 1332 2245 2000 0001

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu huzarexhaust.eu są przetwarzane przez  A-Z Moto Hus Zbigniew, Błażowa Dolna 207.
  Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. realizacji umowy
  2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep  huzarexhaust.eu
 2. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie huzarexhaust.eu w zakładce "Moje Konto" - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie huzarexhaust.eu są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:
  1. Cena detaliczna - standardowa cena sprzedaży oferowanych towarów i usług
 3. Klient informowany jest o całkowitych kosztach realizacji zamówienia w momencie jego składania. 

Zamówienia

 1. Sklep internetowy huzarexhaust.eu umożliwia Klientom:
  1. dokonywanie rezerwacji towarów oferowanych,
  2. składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym  huzarexhaust.eu i zawierania umów sprzedaży na odległość.
  3. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.
 2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie huzarexhaust.eu kierowane przez A-Z Moto Hus Zbigniew do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę huzarexhaust.eu. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 5. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”.
 6. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 6 500 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa w/w kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym huzarexhaust.eu dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie, w okienku 'Dostępność produktu', obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie wysłania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia. Dla klientów z wybranych miejscowości oferowana jest usługa dostarczenia przesyłki tego samego dnia, w którym zostało złożone zamówienie - dotyczy zamówień złożonych do godziny 12:00 (w dni robocze od poniedziałku do piątku).
 4. Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura VAT albo paragon fiskalny oraz warunki udzielonej gwarancji. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
 5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, A-Z Moto Hus Zbigniew zaleca sporządzić protokół szkodowy.

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
  1. Przed wydaniem towaru klientowi:
   • Przelewem na rachunek bankowy A-Z Moto Hus Zbigniew
  2. W momencie odbioru towaru:
   • Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu A-Z Moto Hus Zbigniew
   • Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
 2. A-Z Moto Hus Zbigniew może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez A-Z Moto Hus Zbigniew jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru zamówienia. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub pracownika sklepu internetowego realizującego zamówienie. Numer zamówienia powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce. Brak numeru zamówienia nie stanowi przeszkody w zwrocie towaru.
 3. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą, m. in.:
  1. świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą
  2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
 4. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
 5. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
 6. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość.
 7. A-Z Moto Hus Zbigniew nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego huzarexhaust.eu

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa A-Z Moto Hus Zbigniew Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
 2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym A-Z Moto Hus Zbigniew wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego . Po wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji (numer RMA).
 3. W przypadku gdy numer RMA nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).
 4. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego na stronie formularza, Klient otrzyma wiadomość mailową, w której załączniku znajdować się będzie etykieta z numerem RMA.
  Etykietę należy przykleić na paczkę. W przypadku niemożności wydrukowania etykiety prosimy numer RMA umieścić na liście przewozowym w polu "UWAGI", lub w widocznym miejscu na przesyłce.
 5. Jeśli dane znajdujące się na etykiecie będą się różniły od podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym należy pilnie skontaktować się z obsługą serwisu A-Z Moto Hus Zbigniew i wstrzymać z wysłaniem.
 6. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.
 7. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 8. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. 
 9. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży (dowód zakupu) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku A-Z Moto Hus Zbigniew rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż zostanie potwierdzona towaru w A-Z Moto Hus Zbigniew
 10. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji opisano wyżej.
 11. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku od daty wydania rzeczy używanej.
 12. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, A-Z Moto Hus Zbigniew wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu,A-Z Moto Hus Zbigniew jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.

Serwis

  1. Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:
         

   A-Z Moto Hus Zbigniew, Błażowa Dolna 207, 36-030 Błażowa,

   W przypadku uznania zasadności reklamacji Sklep zwróci Klientowi koszt dostarczenia reklamowanego towaru.

Postanowienia końcowe

 1. A-Z Moto Hus Zbigniew ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 2. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Zgodnie z art 8 ust 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego huzarexhaust.eu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
  4. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
 5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej huzarexhaust.eu.
 6. Regulamin Sklepu Internetowego A-Z Moto Hus Zbigniew nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 7. Zamówiony przez Klienta towar pozostaje własnością A-Z Moto Hus Zbigniew do momentu uiszczenia całkowitej należności za towar, zgodnie z art. 589 Kodeksu Cywilnego.